ایرنا:مجتبی مطهری افزود: تکدانه، قاهری و آزادی از ارقام عمده باغ های گیلاس شهرستان است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد همچنین از آغازکشت ذرت علوفه ای نیز در این خطه خبر داد و گفت: پیش بینی می شود که تا پایان فصل کشت ۴۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان با ارقام ماکسیما، ۷۰۴ و […]

ایرنا:مجتبی مطهری افزود: تکدانه، قاهری و آزادی از ارقام عمده باغ های گیلاس شهرستان است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد همچنین از آغازکشت ذرت علوفه ای نیز در این خطه خبر داد و گفت: پیش بینی می شود که تا پایان فصل کشت ۴۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان با ارقام ماکسیما، ۷۰۴ و ۶۰۰ کشت شود.
مطهری با بیان اینکه در سال زراعی ۹۶-۹۵ در این شهرستان ۴۲۰ هکتار گندم کشت شده است گفت: برداشت این محصول استراتژیک از مزارع شهرستان نجف آباد از دهه سوم خرداد ماه آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت یکهزار و ۸۰۰ تن گندم از این سطوح برداشت شود.
وی گفت: از این میزان سطح ۲۲۰ هکتار مزرعه تکثیر بذری (شامل ۱۶۵هکتار رقم سیوند، ۲۰هکتار رقم سیروان و ۳۵ هکتار رقم پیشگام) بوده است که محصول برداشت شده برای تامین بذر در سال زراعی آینده مصرف می شود.