تسنیم: اعضای کمیسیون قضایی مجلس درباره ترجمه اشتباه کنوانسیون پالرمو نامه‌ای به دولت ارسال کرده‌اند و در خواست کردند، متن کنوانسیون را مجددا ترجمه کرده و به مجلس ارائه دهند.

بررسی دوباره «پالرمو»

تسنیم: اعضای کمیسیون قضایی مجلس درباره ترجمه اشتباه کنوانسیون پالرمو نامه‌ای به دولت ارسال کرده‌اند و در خواست کردند، متن کنوانسیون را مجددا ترجمه کرده و به مجلس ارائه دهند.

ابوترابی با بیان اینکه ترجمه اشتباه کنوانسیون به طور کلی محتوای آن را تغییر داده بود و تصمیمات بر اساس آن ترجمه صورت گرفت، ادامه داد: از لحاظ حقوقی، ترجمه جدی کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) به دلیل اینکه محتوا  در آن تغییر می‌کند باید لایحه جدید تلقی شده و تمامی مراحل آن مانند یک لایحه جدید در مجلس طی شود.

وی با بیان اینکه این انتقاد به دولت وجود دارد که چرا در ترجمه معاهدات بین‌المللی و مواردی به این مهمی چنین اشتباه فاحشی وجود دارد، گفت: بیش از این نیز ۲ بار در ترجمه متن توافقنامه برجام اشتباه صورت گرفته بود.

اینستکس بررسی دوباره «پالرمو» بررسی دوباره «پالرمو»                 3 300x201

ابوالفضل ابوترابی

بررسی دوباره «پالرمو»