امروز پس از سالهای بالاخره خاطره برف بار دیگر برای مردم دیار خشک نجف آباد زنده شد. تصاویر از: najafabad.ir

امروز پس از سالهای بالاخره خاطره برف بار دیگر برای مردم دیار خشک نجف آباد زنده شد.

تصاویر از:

najafabad.ir