برگزاری مجالس عزاداری (ع) نشان دهنده وحدت مسلمانان (نماز جمعه ۹۴/۸/۸)
برگزاری مجالس عزاداری (ع) نشان دهنده وحدت مسلمانان (نماز جمعه ۹۴/۸/۸)