روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزسنگ، هفته فرهنگی این شهر را 25 الی 31 شهریور ماه برگزار خواهند کرد.

برگزاری هفته فرهنگی کهریزسنگ+فیلم

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزسنگ، هفته فرهنگی این شهر را ۲۵ الی ۳۱ شهریور ماه برگزار خواهند کرد.

این برنامه با همکاری تلویزیونی «کاریز» برگزار خواهد شد.

هفته فرهنگی کهریزسنگ برگزاری هفته فرهنگی کهریزسنگ+فیلم برگزاری هفته فرهنگی کهریزسنگ+فیلم                  250x300

هفته فرهنگی کهریزسنگ

برگزاری هفته فرهنگی کهریزسنگ+فیلم