«برگ عدم اصابت قرعه». برگه ای که وزارت جنگ پهلوی برای معافین از خدمت سربازی صادر می کرد. این برگه که خرداد 1336 صادر شده، متعلق به دکتر نعمت الله ایزدی از چهره های فرهیخته و شناخته شده نجف آباد است که اخیرا انتشارات مهر زهرا، تدوین کتاب خاطراتش را شروع کرده است.

برگ عدم اصابت قرعه + تصویر

«برگ عدم اصابت قرعه». برگه ای که وزارت جنگ پهلوی برای معافین از خدمت سربازی صادر می کرد. این برگه که خرداد ۱۳۳۶ صادر شده، متعلق به دکتر نعمت الله ایزدی از چهره های فرهیخته و شناخته شده نجف آباد است که اخیرا انتشارات مهر زهرا، تدوین کتاب خاطراتش را شروع کرده است.

در آن زمان، مشمولان اعزام به نظام وظیفه در صف ایستاده و از داخل کیسه ای قرعه بر می داشتند. این قرعه، تعیین می کرد چه کسی باید  می رفت خدمت و چه کسی معاف می شد.

معافیت سربازی برگ عدم اصابت قرعه + تصویر برگ عدم اصابت قرعه + تصویر              300x218

برگه عدم اصابت قرعه