شورای اسلامی روستای چشمه احمدرضا با انتشار مطلبی اعلام کرده که در راستای رعایت شیوه نامه های بهداشتی، امام زاده  احمد رضا در روزهای تاسوعا و عاشورا بسته خواهد بود.

بسته بودن امام زاده احمد رضا در تاسوعا و عاشورا

شورای اسلامی روستای چشمه احمدرضا با انتشار مطلبی اعلام کرده که در راستای رعایت شیوه نامه های بهداشتی، امام زاده  احمد رضا در روزهای تاسوعا و عاشورا بسته خواهد بود.

در این اطلاعیه از تمامی مردم و هیات های مذهبی خواسته شده که در این دو روز، به محل امام زاده مراجعه نکنند.

تصویر، تزیینی است.

امامزاده

امامزاده

بسته بودن امام زاده احمد رضا در تاسوعا و عاشورا