کارخانه کاشی اصفهان در ادامه حرکتش به سمت احیاء مجدد، درمانگاه خود را به صورت کامل بازسازی کرده و با عنوان «شهدای کاشی اصفهان» بهره برداری کرده است.

بهره برداری از ساختمان درمانگاه کاشی اصفهان

کارخانه کاشی اصفهان در ادامه حرکتش به سمت احیاء مجدد، درمانگاه خود را به صورت کامل بازسازی کرده و با عنوان «شهدای کاشی اصفهان» بهره برداری کرده است. این درمانگاه با یک دستگاه آمبولانس شامل بخش های مختلفی همچون اتاق پزشک عمومی و متخصص، اتاق احیاء، رادیوگرافی و دندانپزشکی است.
کاشی اصفهان بهره برداری بهره برداری از ساختمان درمانگاه کاشی اصفهان + فیلم            5 300x225

کاشی اصفهان