بهره برداری از ورزشگاه شماره ۲ کارگران نجف آباد
بهره برداری از ورزشگاه شماره ۲ کارگران نجف آباد

ورزشگاه شماره ۲ کارگران نجف آباد، به مساحت ۲۸۰ متر مربع با دو میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال هزینه به بهره برداری رسید

ورزشگاه شماره ۲ کارگران نجف آباد، به مساحت ۲۸۰ متر مربع با دو میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال هزینه به بهره برداری رسید