بهره برداری از ۱۲۰ میلیارد تومان طرح برقی در نجف آباد
بهره برداری از ۱۲۰ میلیارد تومان طرح برقی در نجف آباد
فرمانداری نجف آباد: همزمان با ایام دهه فجر و با حضور مسئولان ارشد شهرستان، از 33 طرح احداث و بهسازی صنعت برق شهرستان نجف آباد به ارزش بیش از 120 میلیارد تومان به صورت رسمی بهره برداری شد.

بهره برداری از ۱۲۰ میلیارد تومان طرح برقی در نجف آباد

فرمانداری نجف آباد: همزمان با ایام دهه فجر و با حضور مسئولان ارشد شهرستان، از ۳۳ طرح احداث و بهسازی صنعت برق شهرستان نجف آباد به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به صورت رسمی بهره برداری شد.

نیمی از هزینه های این طرح ها توسط دولت و بقیه از محل مشارکت مردم تامین شده است.

پست برق

پست برق

بهره برداری از ۱۲۰ میلیارد تومان طرح برقی در نجف آباد