پایگاه خبری شهرداری: شهردار و مسئولان ارشد شهرداری با حضور در صحن شورای شهر بودجه ۱۳۵ میلیارد تومانی سال آینده را ارائه کردند. شهردار نجف آباد طی این جلسه با رد برخی ادعای مطرح شده در خصوص انتقال درآمد برخی مناطق به شهرداری مرکزی یا دیگر مراکز گفت: طی چند سال اخیر تمامی درآمد مناطق […]

پایگاه خبری شهرداری: شهردار و مسئولان ارشد شهرداری با حضور در صحن شورای شهر بودجه ۱۳۵ میلیارد تومانی سال آینده را ارائه کردند.

شهردار نجف آباد طی این جلسه با رد برخی ادعای مطرح شده در خصوص انتقال درآمد برخی مناطق به شهرداری مرکزی یا دیگر مراکز گفت: طی چند سال اخیر تمامی درآمد مناطق پنج گانه در امورات جاری و عمرانی همان منطقه مصرف شده و در بیشتر موارد با توجه به عدم توانایی مناطق در تأمین هزینه های جاری یا تکمیل طرح های عمرانی شاخص، شهرداری مرکزی از محل اعتبارات جذب شده استانی و ملی، با همراهی و تدبیر شورای شهر کمک های متعددی به مناطق داشته است.

مسعود منتظری از کمک ۴میلیارد تومانی شهرداری مرکزی در سال جاری به آسفالت مناطق پنج گانه به عنوان یک نمونه نام برد و افزود: کمک های دولت به شهرداری ها تنها در قالب ردیف های محدودی امکان پذیر است که با پیگیری های متعدد صورت گرفته در سطح استانی و ملی، این میزان در موارد متعددی به چندین برابر افزایش پیدا کرده است.

قائم مقام  شهرداری نجف آباد نیز در این نشست از تعیین ۱۱۵ میلیارد تومان به عنوان بودجه نقدی و ۲۰میلیارد تومان در جایگاه بودجه غیر نقدی در بودجه سال آینده خبر داد و بیان داشت: از مجموع بودجه نقدی در نظر گرفته شده، ۷۷میلیارد تومان معادل شصت و هفت درصد به امورات عمرانی و ۳۸ میلیارد تومان نیز معادل سی و سه درصد به هزینه های جاری اختصاص پیدا کرده است.

محمد مغزی مجموع رشد بودجه سال ۹۷ نسبت به سال گذشته را حدود ۱۵درصد دانست و اظهار داشت: در فصل عمرانی بودجه، نزدیک به ۴۳درصد به بهبود امور حمل و نقل شهری شامل آسفالت، پیاده روسازی و احداث خیابان اختصاص پیدا کرده و ۲۹درصد نیز برای بهبود فضای شهری تخصیص پیدا کرده که در اموری مانند احداث پارک محله ای، جمع آوری زباله و آبیاری فضای سبز هزینه خواهد شد.