پایگاه خبری شهرداری: در نشست اخیر شورای اسلامی شهر نجف آباد، بودجۀ سال 1400 شهرداری با پیش‌بینی چهارصد میلیارد تومان و سهم 68درصدی فعالیت‌های عمرانی جهت بررسی و تصویب ارائه شد.

بودجه ۴۰۰ میلیاردی شهرداری نجف آباد

پایگاه خبری شهرداری: در نشست اخیر شورای اسلامی شهر نجف آباد، بودجۀ سال ۱۴۰۰ شهرداری با پیش‌بینی چهارصد میلیارد تومان و سهم ۶۸درصدی فعالیت‌های عمرانی جهت بررسی و تصویب ارائه شد.

محمد مغزی شهردار نجف آباد در این جلسه گفت: در بودجۀ سال۱۴۰۰، بیشترین رشد مربوط به هزینه‌های عمرانی با ۱۸۱درصد بوده و بر همین اساس ۲۶۰میلیارد تومان برای فعالیت‌های عمرانی سطح مناطق پنج‌گانه در نظر گرفته شده و هزینه‌های جاری نیز تنها ۳۷درصد رشد داشته است.

مغزی اضافه کرد: در سال آینده، بودجۀ مناطق پنج‌گانه به طور متوسط ۳۰درصد افزایش داشته و برای سازمان‌های زیرمجموعۀ شهرداری نیز پانزده میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ثابت بوده است.

محمد مغزی شهردار نجف آباد بودجه ۴۰۰ میلیاردی شهرداری نجف آباد بودجه ۴۰۰ میلیاردی شهرداری نجف آباد                        300x200

محمد مغزی شهردار نجف آباد

بودجه ۴۰۰ میلیاردی شهرداری نجف آباد