بیاد شهید کاظمی(خاطره توان موشکی)+فیلم
بیاد شهید کاظمی(خاطره توان موشکی)+فیلم

یادبود شهید کاظمی-زیربنای توان موشکی