بیشترین جهش تحصیلی مربوط به جمهوری اسلامی است
بیشترین جهش تحصیلی مربوط به جمهوری اسلامی است
خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس با اشاره به تفاوت آماری پیشرفت زنان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی گفت: زنان در قبل از انقلاب در ۷ رشته فعال بودند ولی امروز این تعداد به ۳۸ رشته رسیده و تعداد زنان مدال آور نیز قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست.

بیشترین جهش تحصیلی مربوط به جمهوری اسلامی است

خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس با اشاره به تفاوت آماری پیشرفت زنان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی گفت: زنان در قبل از انقلاب در ۷ رشته فعال بودند ولی امروز این تعداد به ۳۸ رشته رسیده و تعداد زنان مدال آور نیز قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست.

ابوالفضل ابوترابی در نشست علنی چهارشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به وضعیت زنان در حوزه های آموزشی، تحصیلی و ورزشی نسبت به قبل از انقلاب گفت: حدود ۶۰ درصد زنان قبل از انقلاب بیسواد بودند ولی در حال حاضر ۹۰ درصد زنان ایران اسلامی باسواد هستند، همچنین بیشترین جهش تحصیل مربوط به جمهوری اسلامی بوده است.

ابوالفضل ابوترابی و سعادت صفری دهیار جلال آباد

ابوالفضل ابوترابی و سعادت صفری دهیار جلال آباد

بیشترین جهش تحصیلی مربوط به جمهوری اسلامی است