ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم در مجلس در مصاحبه اخیر خود به تابعیت اسکاتلندی (انگلیسی) یکی از مقامات ارشد کشور اشاره می کند.

تابعیت انگلیسی مقام ارشد کشور+فیلم

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم در مجلس در مصاحبه اخیر خود به تابعیت اسکاتلندی (انگلیسی) یکی از مقامات ارشد کشور اشاره می کند.

نزدیک به سیصد مدیر دو تابعیتی شناسایی شده اند که از این تعداد بالغ بر ۱۰۰نفر در حال حاضر مسئولیت دارند. در حد وزیر، معاون وزیر و بالاتر از آن.

شناسایی این افراد بسیار سخت است چون با پاسپورت ایرانی خارج شده و در کشور دومی پاسپورت دوم خود را برای سفر به مقصد هدف استفاده می کنند.

اطلاعات خاصی از دو تابیعتی شدن افراد در داخل به ثبت نمی رسد و همین موضوع شناسایی آن ها را بسیار سخت کرده. دستگاه متولی مشخصی نیز در این خصوص وجود ندارد.

کمیته تحقیق و تفحص مجلس، بر اساس اصل قانونی «علم قاضی» و طبق یک سری مدارک و شواهد موجود این افراد مظنون به تابعیت مضاعف را شناسایی کرده.

در حال حاضر حدود یک میلیون و دویست هزار ایرانی با تابعیت دوگانه وجود دارند ولی هدف اصلی کمیته تحقیق و تفحص مجلس، مدیران دو تابعیتی است و هیچ محدودیت قانونی برای شهروندان عادی ایجاد نخواهد شد.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

تابعیت انگلیسی مقام ارشد کشور+فیلم