«علی» یکی از مخاطبان با ارسال تصاویر و متنی از انتقال بخشی از تجهیزات مربوط به کارخانه کاشی نیلو به خارج از این مجموعه خبر داده. این کارخانه که صدها کارگر آن وضعیت بسیار سخت و مبهمی دارند، به مجموعه های مختلف بدهکار است و به نظر می رسد طلبکاران با احکامی که گرفته اند، […]

«علی» یکی از مخاطبان با ارسال تصاویر و متنی از انتقال بخشی از تجهیزات مربوط به کارخانه کاشی نیلو به خارج از این مجموعه خبر داده. این کارخانه که صدها کارگر آن وضعیت بسیار سخت و مبهمی دارند، به مجموعه های مختلف بدهکار است و به نظر می رسد طلبکاران با احکامی که گرفته اند، به جای طلب خود تجهیزات کارخانه را می برند. البته مسئولان در چند سال اخیر،قول های متعدد و متنوعی برای حل مشکلات این کارخانه داده اند.

«علی» در همین خصوص نوشته:آقایان مسئولین نمی خواد کلنگ احداث دست بگیرید وکارخانه افتتاح کنید!

کارخانه های روبه زوال ونابودی را دریابید که چهل واندی سال قدمت دارند مثلکاشی نیلو  وکاشی اصفهان
واقعا جای تاسف دارد، در سال اشتغال واشتغال زایی وحمایت ازتولید ملی به دلیل سوء مدیریت و برخی مفاسد اقتصادی، مثل این کارخانه نابود شود و صدها جوان کارآمد و متخصص خانه نشین شوند.