«شهروند»: باعرض سلام وخسته نباشید. مسئولین محترم ومربوطه این عکس ها مربوط به ویلاشهر بلوار آزادگان که فاقد روشنایی در شب می باشد و هر چند هفته در شب تصادفی که منجر به چپ شدن ماشین و خسارت جانی می شود که در راهنمایی و رانندگی سند های آن وجود دارد خواهشمند هستم رسیدگی کنید.

تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر

«شهروند»: باعرض سلام وخسته نباشید. مسئولین محترم ومربوطه این عکس ها مربوط به ویلاشهر بلوار آزادگان که فاقد روشنایی در شب می باشد و هر چند هفته در شب تصادفی که منجر به چپ شدن ماشین و خسارت جانی می شود که در راهنمایی و رانندگی سند های آن وجود دارد خواهشمند هستم رسیدگی کنید.

 

تاریکی بلوار ویلاشهر تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر             2 300x224

تاریکی بلوار ویلاشهر

تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر

تاریکی بلوار ویلاشهر تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر             5
تاریکی بلوار ویلاشهر
تاریکی بلوار ویلاشهر تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر             4
تاریکی بلوار ویلاشهر
تاریکی بلوار ویلاشهر تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر             3 1024x766
تاریکی بلوار ویلاشهر
تاریکی بلوار ویلاشهر تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر             2 1024x766
تاریکی بلوار ویلاشهر
تاریکی بلوار ویلاشهر تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر تاریکی و تصادف در بلوار ورودی ویلاشهر+تصاویر              946x1024
تاریکی بلوار ویلاشهر