ایمنا: مراسم تاسوعای حسینی در محرم ۹۹ با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد در کمربند شمالی این شهر برگزار شد.

تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر

ایمنا: مراسم تاسوعای حسینی در محرم ۹۹ با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد در کمربند شمالی این شهر برگزار شد.

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا، به انعکاس گوشه هایی از این مراسم پرداخته است.

هیات رزمندگان اسلام شهرستان، هم چون سال های گذشته یک دهه روضه صبحگاهی در اولین دهه محرم در حسینیه فاطمه زهرا برگزار کرده است.

تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653609 GPTempDownload 300x200

تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر

 

تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653616 IMG 7837
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653615 IMG 7837
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653614 IMG 7833
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653613 IMG 7824
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653608 IMG 7815
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653609 GPTempDownload
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653610 IMG 7820
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653607 IMG 7807
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653606 IMG 7807
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653605 IMG 7807
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653604 IMG 7807
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر تاسوعای حسینی در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد+تصاویر 1653603 IMG 7803
تاسوعای ۹۹ در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد