کمیته تخصصی شورای گسترش آموزش عالی کشور با تاسیس مرکز جدید آموزش علمی کاربردی کارخانه کاشی اصفهان از نجف آباد در حوزه صنعت کاشی، سرامیک و مدیریت موافقت کرد.

تاسیس دانشگاه کاشی اصفهان

کمیته تخصصی شورای گسترش آموزش عالی کشور با تاسیس مرکز جدید آموزش علمی کاربردی کارخانه کاشی اصفهان از نجف آباد در حوزه صنعت کاشی، سرامیک و مدیریت موافقت کرد.

طبق اخرین اخبار در صورت طی شدن سیکل اداری و پیشرفت فیزیکی جهت اماده سازی محل دانشگاه، اولین گروه دانشجو در ترم بهمن ماه جذب خواهند گردید.

با ورود سرمایه گذار واقعی بخش خصوصی به کارخانه های کاشی نیلو و اصفهان، این دو واحد که برخی چشم به راهی نابودی کامل و تاراج اموال شان بودند، در مسیر احیاء قرار گرفته و افق امیدوار کننده ای با وجود تمامی مشکلات پیدا کرده اند.

تولید کاشی تاسیس دانشگاه کاشی اصفهان تاسیس دانشگاه کاشی اصفهان            3 225x300

کارخانه کاشی اصفهان

تاسیس دانشگاه کاشی اصفهان