در مراسمی که پنج شنبه هفته جاری ۱۰ اسفند ماه از ساعت هفت شب به میزبانی سالن شهروند برگزار خواهد شد، از هفت پروفسور نجف آبادی در رشته های مختلف به عنوان فرهیخته ماندگار تجلیل خواهد شد.

تجلیل از ۷ پروفسور نجف آبادی

در مراسمی که پنج شنبه هفته جاری ۱۰ اسفند ماه از ساعت هفت شب به میزبانی سالن شهروند برگزار خواهد شد، از هفت پروفسور نجف آبادی در رشته های مختلف به عنوان فرهیخته ماندگار تجلیل خواهد شد.

احمد رستمی در قلب و عروق، حسنعلی غیور در جغرافیا، اسدالله کارشناس در ریاضی، سید هاشم گلستانی در فلسفه، مصطفی مهران در صنایع غذایی، هوشنگ معین در مغز و اعصاب و سید مهدی نوریان در ادبیات فارسی نخبگانی هستند که در این مراسم  از ان ها تجلیل خواهد شد.

پیش از این نیز چهره هایی مانند ابراهیم اسرافیلیان و آیت الله امینی در اولین و سومین برنامه فرهیختگان ماندگار  گرامی داشته شده بودند و اساتید احمد احمدی در رشته خط و منوچهر غیوری در موسیقی نیز طی دومین برنامه تجلیل شده بودند.

محوریت این برنامه را شهرداری و سازمان رفاهی تفریحی بر عهده خواهند داشت.

فرهیختگان ماندگار نجف آباد تجلیل از ۷ پروفسور نجف آبادی تجلیل از ۷ پروفسور نجف آبادی                  212x300

فرهیختگان ماندگار نجف آباد

تجلیل از ۷ پروفسور نجف آبادی