ترتیب گشایش قدیمی ترین مدارس نجف آباد
ترتیب گشایش قدیمی ترین مدارس نجف آباد

ترتیب گشایش قدیمی ترین مدارس نجف آباد آقای قاهری مدرسه اکابر (شبانه ای) را نیز تاسیس کرد تا سوادآموزی بزرگسالان،که قادر به تحصیل در مدارس روزانه نبودند را عهده دار شود. مدرسه فوق با تعداد ۶۸ نفر دانش آموز در سال ۱۳۱۵ افتتاح شد. آقای محمد تدین همکاری نزدیکی در اداره مدرسه داشت. پس از […]

ترتیب گشایش قدیمی ترین مدارس نجف آباد

آقای قاهری مدرسه اکابر (شبانه ای) را نیز تاسیس کرد تا سوادآموزی بزرگسالان،که قادر به تحصیل در مدارس روزانه نبودند را عهده دار شود. مدرسه فوق با تعداد ۶۸ نفر دانش آموز در سال ۱۳۱۵ افتتاح شد. آقای محمد تدین همکاری نزدیکی در اداره مدرسه داشت.

پس از گشایش اولین مدرسه دولتی نمره ۴ به سبک جدید توسط مرحوم نظام در سال ۱۲۹۷ ه.ش  طولی نکشید که مردم به فکر تاسیس مدارس خصوصی افتادند. از این زمان تا سال ۱۳۲۵ تعداد ۱۱ باب مدرسه خصوصی و دولتی علاوه بر مدرسه فوق گشایش یافته، دختران و پسران مشتاق تحصیل راهی آنها شدند.مخالفتها و تحریکات نه تنها جلوی سیل عظیم فراگیران علوم را نگرفت، بلکه اولیاء آنان را در تاسیس مدارس ملی به فعالیتی مضاعف وا داشت.

ترتیب گشایش مدارس به شرح زیر است:

۱- سال تحصیلی ۱۲۹۸

افتتاح اولین مدرسه ابتدایی پسرانه توسط مرحوم نظام

۲- سال تحصیلی ۱۲۹۹-۱۲۹۸

افتتاح اولین مدرسه ملی توسط مردم

۳- سال تحصیلی  ۱۲۹۹-۱۲۹۸

افتتاح دوباب مدرسه پسرانه و دخترانه توسط بهائیان

۴- سال تحصیلی ۱۳۰۸-۱۳۰۷

افتتاح یک باب مدرسه ابتدایی و دخترانه توسط مردم

۵- سال تحصیلی ۱۳۱۵

افتتاح یک باب مدرسه ابتدایی اکابر پسران توسط مرحوم نظام

۶- سال تحصیلی  ۱۳۱۷ -۱۳۱۶

افتتاح یک باب دبیرستان پسرانه دهقان توسط مرحوم نظام

۷- سال تحصیلی  ۱۳۲۱-۱۳۲۰

افتتاح سه باب مدرسه ابتدایی توسط مرحوم نظام

۸- سال تحصیلی  ۱۳۲۵

افتتاح  دبیرستان دخترانه  ایراندخت توسط دولت

📌 «مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد» به قلم «فضل الله خلیلی». کاری از انتشارات مهر زهرا (س).

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

فضل الله خلیلی نویسنده ای از نجف آباد

فضل الله خلیلی نویسنده ای از نجف آباد

ترتیب گشایش قدیمی ترین مدارس نجف آباد