کارخانه کاشی اصفهان در چند سال اخیر، فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته. مدتی پیش با ورود سرمایه گذار بخش خصوصی، اوضاعش رو به بهبود رفت ولی در ماه های اخیر یک بار دیگر ورق برگشت و الآن یک سرمایه گذار جدید دیگر به کارخانه وارد شده.

تزریق دوباره مواد اولیه به کاشی اصفهان+فیلم

کارخانه کاشی اصفهان در چند سال اخیر، فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته. مدتی پیش با ورود سرمایه گذار بخش خصوصی، اوضاعش رو به بهبود رفت ولی در ماه های اخیر یک بار دیگر ورق برگشت و الآن یک سرمایه گذار جدید دیگر به کارخانه وارد شده.

کارخانه کاشی اصفهان تزریق دوباره مواد اولیه به کاشی اصفهان+فیلم تزریق دوباره مواد اولیه به کاشی اصفهان+فیلم            7 169x300

کارخانه کاشی اصفهان

تزریق دوباره مواد اولیه به کاشی اصفهان+فیلم