پیکر شهید پاسدار حمید رضا ابراهیمی در شهر جوزدان تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.پور عبدالله رییس بنیاد شهید وامورایثارگران نجف آباد گفت: شهید ابراهیمی هنگام انجام وظیفه به شهادت رسیده .

پیکر شهید پاسدار حمید رضا ابراهیمی در شهر جوزدان تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.پور عبدالله رییس بنیاد شهید وامورایثارگران نجف آباد گفت: شهید ابراهیمی هنگام انجام وظیفه به شهادت رسیده .