تصاویر زیبایی از حضور چشمگیر کودکان در پیاده‌روی اربعین
تصاویر زیبایی از حضور چشمگیر کودکان در پیاده‌روی اربعین

تصاویر ناب از حضور کودکان در پیاده روی اردبعین