تعطیلی موقت جایگاه گاز شهرداری نجف آباد
تعطیلی موقت جایگاه گاز شهرداری نجف آباد
ایمنا: مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بارو مسافر شهرداری نجف‌آباد گفت: در حال حاضر جایگاه CNG کمربندی جنوب شهر به دلیل نقص فنی و نیاز به استانداردسازی تعطیل است تا پیمانکار مربوطه انتخاب و پس از اربعین حسینی عملیات استانداردسازی این جایگاه آغاز شود. 

تعطیلی موقت جایگاه گاز شهرداری نجف آباد

ایمنا: مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بارو مسافر شهرداری نجف‌آباد گفت: در حال حاضر جایگاه CNG کمربندی جنوب شهر به دلیل نقص فنی و نیاز به استانداردسازی تعطیل است تا پیمانکار مربوطه انتخاب و پس از اربعین حسینی عملیات استانداردسازی این جایگاه آغاز شود.

رضا رضایی گفت: شهرداری نجف‌آباد دو جایگاه CNG دارد که نیاز به استانداردسازی داشت، اما تعطیلی هر دو جایگاه در یک برهه زمانی ممکن نبود.

وی افزود: در فاز نخست، جایگاه CNG امام یزدان‌شهر استانداردسازی شد و در حال ارائه خدمت به شهروندان است.

جایگاه گاز

جایگاه گاز

تعطیلی موقت جایگاه گاز شهرداری نجف آباد