فرماندهی و تعدادی از نیروهای لشکر8نجف اشرف، با حضور در مراکز درمانی نجف آباد، از زحمات کادر درمانی به ویژه پرستاران به مناسبت روز پرستار تجلیل کردند.

تقدیر لشکر۸نجف از مدافعان سلامت نجف آباد+فیلم

فرماندهی و تعدادی از نیروهای لشکر۸نجف اشرف، با حضور در مراکز درمانی نجف آباد، از زحمات کادر درمانی به ویژه پرستاران به مناسبت روز پرستار تجلیل کردند.
پرستار تقدیر لشکر۸نجف از مدافعان سلامت نجف آباد+فیلم تقدیر لشکر۸نجف از مدافعان سلامت نجف آباد+فیلم              300x207

پرستار

تقدیر لشکر۸نجف از مدافعان سلامت نجف آباد+فیلم