از چهار هزار تن عسلی که امسال در استان اصفهان تولید شد، حدود ۴۰درصد سهم شهرستان نجف آباد بوده و این میزان نجف آباد را به رتبه اول تولید عسل استان اصفهان تبدیل کرده است.

تولید ۴۰درصد عسل استان در نجف آباد

از چهار هزار تن عسلی که امسال در استان اصفهان تولید شد، حدود ۴۰درصد سهم شهرستان نجف آباد بوده و این میزان نجف آباد را به رتبه اول تولید عسل استان اصفهان تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر امور طیور و زنبور عسل  جهادکشاورزی استان گفت: این میزان تولید با توجه به کاهش حجم بارندگی ها نسبت به سال قبل از آن کاهش پیدا کرده و در مجموع ۳۵۰۰ زنبورستان در سطح استان شناسایی شده اند.

زهرا فیضی اضافه کرد: بیشتر عسل تولیدی استان از نوع کنار، چند گیاه و گون است و با استفاده از سامانه پهنه بندی، اطلاعات فعالین این عرصه با هزینه کمتر و سرعت بیشتر جمع آوری و ثبت می شود.

عسل

عسل

تولید ۴۰درصد عسل استان در نجف آباد