تکذیب گنجانده شدن “حصر خانگی” در طرح جرم سیاسی
تکذیب گنجانده شدن “حصر خانگی” در طرح جرم سیاسی

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: در روزهای اخیر به دلیل برداشت اشتباه برخی رسانه ها این گونه القا شده که در طرح جرم سیاسی که مراحل بررسی خود را پشت سر می گذراند، مجازات حصر خانگی نیز در نظر گرفته شده ولی در اصل چنین موضوعی به صورت کلی صحت نداشته […]

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: در روزهای اخیر به دلیل برداشت اشتباه برخی رسانه ها این گونه القا شده که در طرح جرم سیاسی که مراحل بررسی خود را پشت سر می گذراند، مجازات حصر خانگی نیز در نظر گرفته شده ولی در اصل چنین موضوعی به صورت کلی صحت نداشته و این شکل از مجازات در طرح دیده نشده است.

لازم به ذکر است که مجرمانی که مشمول طرح جرم سیاسی شوند علاوه بر حقوقی که مشابه با دیگر محکومان برخوردار هستند بر طبق ماده۶ آن از موارد زیر می توانند استفاده کنند:

الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس

چ- حق دسترسی به کتب،نشریات،رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس