ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نجف آباد و شهرداری این شهر، برای دومین سال پیاپی نمایش میدانی در مسیر جاودانگی را به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار خواهند کرد.

تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم

ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نجف آباد و شهرداری این شهر، برای دومین سال پیاپی نمایش میدانی در مسیر جاودانگی را به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار خواهند کرد.
این نمایش میدانی که سال گذشته با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه شد، وقایع تاریخی مهم اسلام را از زمان پیامبر تا به کنون، در قالب نمایش و همراه با جلوه های ویژه در معرض دید علاقه مندان می گذارد.
این برنامه امسال از ۳۰ شهریور به مدت ۶ شب، از ساعت ۸شب در ورزشگاه کارگران در کنار پارک کوهستان برگزار خواهد شد.
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            15 300x200

نمایش میدانی در مسیر جاودانگی

تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم

 
 
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            20 1024x682
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            19 1024x682
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            18 1024x682
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            17 1024x682
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            16 1024x682
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            15
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            14
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            13
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            12
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            11
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            10
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            9
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            5
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            6
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            7
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            8
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            4 1024x738
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            3 1024x682
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            2 1024x682
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر                            1 1024x682
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی