تیر برق، وسط خیابان کاشته شد+ تصاویر
تیر برق، وسط خیابان کاشته شد+ تصاویر
تیربرق در تقاطع خیابان های امام خمینی و فارابی نجف آباد، طوری نصب شده که اعتراض و سوال برخی شهروندان را به دنبال داشته است.

تیر برق در تقاطع خیابان های امام خمینی و فارابی نجف آباد و درست روبه روی اداره برق طوری نصب شده که اعتراض و سوال برخی شهروندان را به دنبال داشته است.

«محمد» با ارسال چند تصویر از نصب این تیربرق، خواست که دلیل این کار را دنبال کنیم. مهدی فاضل معاون امور زیربنایی شهرداری در این خصوص گفت: در برخی تقاطع ها، در حال ایجاد جزیره هایی هستیم تا حجم ورود وسایل نقلیه از فرعی ها به اصلی ها به شکل آنتنی، کاهش پیدا کند. به عنوان مثال در همین تقاطع، خودرویی که از سمت فارابی شمالی قصد عبور از امام و ورود به فارابی جنوبی را داشته باشد، با اجرای این طرح بایستی وارد امام شده و پس از طی مسافتی، کمی پایین تر از طریق یکی دیگر از فرعی ها، وارد قدس شود.

فاضل اضافه کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته، دلیل بخش زیادی از تصادفات رانندگی در نجف آباد، ورود وسایل نقلیه از اصلی به فرعی به صورت آنتنی است و هر جا که فعالیت عمرانی و تغییراتی در خیابان های اصلی داشته باشیم، در صورت امکان این نقص را با ایجاد جزیره هایی برطرف می کنیم.

سوال بعدی؛ «چرا این تیر برق، باید وسط همین اصلاح هندسی نصب بشه؟ نمیشد چند متر اون طرف تر، داخل پیاده رو نصب میشد؟ نکنه میخواستند هوای مغازه دار را داشته باشند و تیربرق را از جلوی مغازه اش حذف کرده اند!»

برای جواب این سوال، اول رفتیم سراغ یکی از پیمانکاران اداره برق. می گوید: سیم های برق بر اساس کیلوواتی که از آن ها عبور می کند، باید یک حریم حداقلی را از ساختمان های نزدیک خود رعایت کنند. مثلا همین خط انتقال، باید حداقل ۲متر و بیست سانتیمتر با ساختمان های مجاورش فاصله داشته باشد.

این پیمانکار با سابقه اضافه می کند: در مورد این تیر برق، چون هم خط اصلی خیابان امام و هم خطی که وارد فارابی می شود، روی تیر هستند، باید از دو طرف حریم داشته باشد. اگر فقط مسیر امام بود، میشد تیر را کشید این طرف تر داخل پیاده رو ولی با وجود خطی که وارد فارابی می شود، اگر این کار را می کردند، حریم مشکل پیدا می کرد.

یکی از کارشناسان اداره برق نجف آباد نیز این پاسخ را تایید کرد و اضافه داشت: در قوانین موجود، اگر ساختمانی زودتر پروانه گرفته و ساخته شده باشد، تیر برق باید حریم رعایت کند و اگر ساختمانی بعد از تیربرق موجود ساخته شود، ساختمان باید عقب بشیند که در این مورد خاص، مجبور به جابه جایی تیربرق بودیم.

نجف آباد نیوز

تیر برق را وسط خیابان کاشته اند

تیربرق وسط خیابان