از مجموع جمعیت سیصد و پنجاه هزار نفری شهرستان تاکنون تنها یکصد و بیست و هفت هزار نفر معادل سی و شش درصد در سامانه غربالگری وزارت بهداشت ثبت‌نام کرده‌اند

ثبت نام ۳۶ درصد نجف آبادی ها در سامانه غربالگری

سید رضا موسویزاده رییس آموزش و پرورش شهرستان و مسئول کمیته اطلاعرسانی ستاد کرونا شهرستان گفت: از مجموع جمعیت سیصد و پنجاه هزار نفری شهرستان تاکنون تنها یکصد و بیست و هفت هزار نفر معادل سی و شش درصد در سامانه غربالگری وزارت بهداشت ثبتنام کردهاند و برای تکمیل این نیاز به همکاری بیشتر رسانهها و مردم نیاز داریم.

موسویزاده از آمادهسازی یکی از هنرستانهای شهر با یک سایت اینترنتی مجهز برای کمک به روند ثبتنام با مشارکت بسیج خبر داد و خاطر نشان کرد: در بین شهرهای مختلف شهرستان، جوزدان با نود و سه، جلالآباد با هشتاد و پنج و نقاطی مانند قلعهسفید، دهق، گلدشت و امیرآباد با حدود شصت درصد بیشترین مشارکت را در این خصوص داشتهاند ولی نقاط مرکزی شهر به نسبت همکاری کمتری در این خصوص نشان دادهاند.

سید رضا موسوی زاده ثبت نام ۳۶ درصد نجف آبادی ها در سامانه غربالگری ثبت نام ۳۶ درصد نجف آبادی ها در سامانه غربالگری                  300x200

سید رضا موسوی زاده مدیر آموزش و پرورش نجف آباد

ثبت نام ۳۶ درصد نجف آبادی ها در سامانه غربالگری