ثبت ۳۶هزار تردد روزانه در تقاطع شهدای دانشجو نجف آباد
ثبت ۳۶هزار تردد روزانه در تقاطع شهدای دانشجو نجف آباد
موج: شهردار نجف آباد گفت:میدان شهدای دانشجو نجف آباد، با 36هزار تردد روزانه و قرارگیری در مسیر یکی از راه های اصلی حمل و نقل کشور و تداخل با ورودی دانشگاه آزاد و نجف آباد، یکی از مهمترین نقاط حادثه خیر کشور محسوب می شود که با اجرای تقاطع غیرهمسطح، ایمن سازی می گردد.

ثبت ۳۶هزار تردد روزانه در تقاطع شهدای دانشجو نجف آباد

موج: شهردار نجف آباد گفت:میدان شهدای دانشجو نجف آباد، با ۳۶هزار تردد روزانه و قرارگیری در مسیر یکی از راه های اصلی حمل و نقل کشور و تداخل با ورودی دانشگاه آزاد و نجف آباد، یکی از مهمترین نقاط حادثه خیر کشور محسوب می شود که با اجرای تقاطع غیرهمسطح، ایمن سازی می گردد.

امامی، سهم شهرداری در این طرح را مربوط به آزادسازی بخشی از حریم و جابه جایی تاسیسات با برآورد هزینه سه میلیارد تومان دانست و با اعلام پیشرفت ۱۰درصدی طرح ادامه داد: در حال حاضر و با انجام کامل تعهدات شهرداری، پیمانکار منتخب وزارت راه وارد مرحله شمع کوبی، بتن ریزی و اجرای خاکبرداری شده است.

وی با اشاره به پیش بینی ورودی اصلی نجف آباد به صورت روگذر، خاطر نشان کرد:عرض مسیر سواره رو تقاطع غیر همسطح در هر طرف ۱۴ متر، طول رمپ های ورودی و خروجی حدود ۳۰۰ متر و میدان همسطح به شعاع حدود ۶۰ متر پیش بینی شده است.

تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو نجف آباد

تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو نجف آباد

ثبت ۳۶هزار تردد روزانه در تقاطع شهدای دانشجو نجف آباد