جزئیات بررسی صلاحیت ها در روستاهای مهردشت
جزئیات بررسی صلاحیت ها در روستاهای مهردشت

منبعی آگاه در خصوص جزئیات مربوط به بررسی و اعلام صلاحیت کاندیداهای شوراهای روستا در بخش مهردشت، توضیحاتی را ارائه کرده است. در برخی روستا ۱۰۰ درصد داوطلبان تایید شده اند.   رد به دلیل نقص پرونده عدم تایید درصد (از اعشار درصد صرف نظر شده) تاییدی بررسی شده انصرافی تعداد ثبت نامی نام روستا […]

منبعی آگاه در خصوص جزئیات مربوط به بررسی و اعلام صلاحیت کاندیداهای شوراهای روستا در بخش مهردشت، توضیحاتی را ارائه کرده است. در برخی روستا ۱۰۰ درصد داوطلبان تایید شده اند.

 

رد به دلیل نقص پرونده عدم تایید درصد

(از اعشار درصد صرف نظر شده)

تاییدی بررسی شده انصرافی تعداد ثبت نامی نام روستا ردیف
۰ ۰ ۱۰۰ ۱۱ ۱۱ ۰ ۱۱ اشن ۱
۰ ۰ ۱۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰ ۱۲ حسین آباد ۲
۰ ۱ ۹۰ ۹ ۱۰ ۰ ۱۰ خونداب ۳
۰ ۱ ۸۸ ۸ ۹ ۰ ۹ خیرآباد ۴
۰ ۱ ۸۵ ۶ ۷ ۰ ۷ دماب ۵
۰ ۱ ۸۵ ۶ ۷ ۰ ۷ علی آباد ۶
۰ ۰ ۱۰۰ ۶ ۶ ۰ ۶ گلدره ۷
۰ ۰ ۱۰۰ ۶ ۶ ۰ ۶ هسنیجه ۸
۰ ۴ ۹۴ ۶۴ ۶۸ ۰ ۶۸ جمع