جزئیات بررسی صلاحیت ها در روستاهای نجف آباد
جزئیات بررسی صلاحیت ها در روستاهای نجف آباد

بخش مرکزی شهرستان نجف آباد دارای ۶روستا است که جزئیات بررسی صلاحیت ها برای کاندیداهای انتخابات شوراها در این روستا ها را در ادامه می توانید مشاهده کنید. رد به دلیل نقص پرونده عدم تایید درصد (از اعشار درصد صرف نظر شده) تاییدی بررسی شده انصرافی تعداد ثبت نامی نام روستا ردیف ۰ ۲ ۹۲ […]

بخش مرکزی شهرستان نجف آباد دارای ۶روستا است که جزئیات بررسی صلاحیت ها برای کاندیداهای انتخابات شوراها در این روستا ها را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

رد به دلیل نقص پرونده عدم تایید درصد

(از اعشار درصد صرف نظر شده)

تاییدی بررسی شده انصرافی تعداد ثبت نامی نام روستا ردیف
۰ ۲ ۹۲ ۲۳ ۲۵ ۰ ۲۵ جلال آباد ۱
۵ ۰ ۶۶ ۱۰ ۱۵ ۲ ۱۷ حاجی آباد ۲
۰ ۰ ۱۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰ ۱۲ رحمت آباد ۳
۱ ۰ ۸۸ ۸ ۹ ۰ ۹ فیلور ۴
۱ ۱ ۸۳ ۱۰ ۱۲ ۰ ۱۲ نهضت آباد ۵
۰ ۰ ۱۰۰ ۸ ۸ ۰ ۸ همت آباد ۶
۷ ۳ ۸۷ ۷۱ ۸۱ ۲ ۸۳ جمع