این رقابت ها با عنوان «جام هارای» در دو بخش مادیان و نریان با حدود 146 راس اسب در محل ورزشگاه موهبت امیرآباد در نجف آباد برگزار می شود. امتیازدهی بر اساس زیبایی هیکل، دم، گردن، پوزه وسایر مشخصات اسب است و برگزیدگان عازم رقابت های کشوری خواهند شد.

جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر

صدا و سیما: این رقابت ها با عنوان «جام هارای» در دو بخش مادیان و نریان با حدود ۱۴۶ راس اسب در محل ورزشگاه موهبت امیرآباد در نجف آباد برگزار می شود. امتیازدهی بر اساس زیبایی هیکل، دم، گردن، پوزه وسایر مشخصات اسب است و برگزیدگان عازم رقابت های کشوری خواهند شد.

جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد

جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد

 

 

جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر

جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد