این رقابت ها با عنوان «جام هارای» در دو بخش مادیان و نریان با حدود 146 راس اسب در محل ورزشگاه موهبت امیرآباد در نجف آباد برگزار می شود. امتیازدهی بر اساس زیبایی هیکل، دم، گردن، پوزه وسایر مشخصات اسب است و برگزیدگان عازم رقابت های کشوری خواهند شد.

جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر

صدا و سیما: این رقابت ها با عنوان «جام هارای» در دو بخش مادیان و نریان با حدود ۱۴۶ راس اسب در محل ورزشگاه موهبت امیرآباد در نجف آباد برگزار می شود. امتیازدهی بر اساس زیبایی هیکل، دم، گردن، پوزه وسایر مشخصات اسب است و برگزیدگان عازم رقابت های کشوری خواهند شد.

جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر                              7 300x240

جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد

 

 

جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر

جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر                              8
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر                              7
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر                              6
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر                              4
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر                              3
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر                              2
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر                              1
جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد