نجف آباد میزبان جشنواره ملی اسب اصیل کرد کشور با عنوان «جام هارای» خواهد بود که طی آن ۲۰۰ راس اسب در دو بخش مادیان و نریان شرکت خواهند کرد.

جشنواره ملی اسب در نجف آباد

نجف آباد میزبان جشنواره ملی اسب اصیل کرد کشور با عنوان «جام هارای» خواهد بود که طی آن ۲۰۰ راس اسب در دو بخش مادیان و نریان شرکت خواهند کرد.

صدا و سیما: رئیس ستاد برگزاری جشنواره  گفت: ثبت نام از شرکت کنندگان  تا ۲۰تیر ادامه خواهد داشت.
علی فیروزیان گفت: امتیازدهی بر اساس زیبایی هیکل، دم، گردن، پوزه وسایر مشخصات اسب خواهد بود.

در متن خبر اشاره ای به زمان و محل برگزاری جشنواره نشده است.

جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد جشنواره ملی اسب در نجف آباد جشنواره ملی اسب در نجف آباد                              4 300x240

جشنواره اسب اصیل کرد در نجف آباد

جشنواره ملی اسب در نجف آباد