شهر نجف‌آباد اصفهان از جمله شهرهایی بود که پس از شنیدن خبر آزادی امام خمینی از زندان در 11 مرداد 1342، مجلس جشن و شادی برپا کردند.

جشن آزادی امام خمینی در نجف آباد

شهر نجف‌آباد اصفهان از جمله شهرهایی بود که پس از شنیدن خبر آزادی امام خمینی از زندان در ۱۱ مرداد ۱۳۴۲، مجلس جشن و شادی برپا کردند.

 به گزارش سروان کشمیری رئیس شهربانی نجف‌آباد در ۱۷ مرداد ۱۳۴۲، «در مساجد وحسینیه‌های شهر نجف‌آباد به مناسبت آزادی آقای خمینی مجالس جشن برقرار گردیده و روی پرچم‌های دکاکین، عکس نامبرده را الصاق و وعاظ و شعرا راجع به آزادی ایشان سخنرانی نموده و شعر می‌خواندند و محمود انتظاری اشعاری در مدح آقای خمینی و وضع دشمنان نامبرده در مسجد بازار قرائت نمود. همچنین در جشن‌هایی که به مناسبت میلاد حضرت پیغمبر برقرار بوده، راجع به آقای خمینی سخنرانی می‌نمودند.»

جشن آزادی امام خمینی در نجف آباد جشن آزادی امام خمینی در نجف آباد جشن آزادی امام خمینی در نجف آباد               213x300

جشن آزادی امام خمینی در نجف آباد

منبع: سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک، ج۲(قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و پیامدهای آن ـ ۱)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ‌خمینی، ۱۳۸۶ش، ص ۳۱۷٫

جشن آزادی امام خمینی در نجف آباد