جشن بزرگ انقلاب- مراسم تکبیر گویی و نورافشانی
جشن بزرگ انقلاب- مراسم تکبیر گویی و نورافشانی