جشن تکلیف دانش آموزان دبستان های شهید بابک سرمدی و گلباران

جشن تکلیف دانش آموزان دبستان های شهید بابک سرمدی و گلباران

جشن تکلیف دانش آموزان دبستان های شهید بابک سرمدی و گلباران