یک گوشه دلم داشت به دولت و مجلس که باعث و بانی این وضع هستند فحش می داد ولی یک گوشه دیگرش به این همه همت و دلسوزی مسئولان رده های پایین تر نظام افتخار می کرد.

جلوگیری از ترک تحصیل ۳۰ دانش آموز

حرف مردم- یکی از معلمان به صورت شفاهی برایمان تعریف کرد: چند روز پیش برای کاری رفته بودم آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد. کارشناس مربوطه که باید کار من را راه می انداخت، خیلی سرش شلوغ بود.

مقداری که منتظر ماندم، قضیه را فهمیدم؛ چند نفر از مادر دانش آموزانی که به خاطر مشکلات مالی مجبور به ترک تحصیل شده بودند، دورتادور میز را گرفته بودند. یکی شان مثل ابر بهاری گریه می کرد و می گفت: «اگه پول داشتم که می فرستادمش مدرسه! باور کن خانم، توی خورد و خوراک مون هم مونده ایم!»

در دلم به باعث و بانی این وضعیت لعنتی فرستادم و به میز کارشناس مربوطه نزدیک تر شدم. من را که دید، نشاندم کنار دستش و چند تا شماره تلفن داد؛ «به این یکی زنگ بزن و بگو تا یک ساعت دیگه باید حواله خرید کفش ها رو بیاره. این هم خیاطه، باید تا آخر هفته نشده لباس این بچه ها رو آماده کنه!»

کفش فروش، تا من آن جا بودم حواله ها را آورد و خیاط هم اولش گفت که آماده سفر است ولی وقتی کارشناس آموزش و پرورش گفت «اگه مکه هم می خوای بری، فعلا جایی نرو و بیا کار این بچه ها رو راه بنداز»، قول داد که لباس ها را سریع آماده کند.

در چند ساعتی که آن جا بودم، مشکل ترک تحصیل حدود ۳۰ دانش آموز دختر و پسر حل شد. این برای ساعاتی بود که من حضور داشتم و به طور حتم در روزهای دیگر هم چنین کارهایی انجام شده و خواهد شد.

یک گوشه دلم داشت به دولت و مجلس که باعث و بانی این وضع هستند فحش می داد ولی یک گوشه دیگرش به این همه همت و دلسوزی مسئولان رده های پایین تر نظام افتخار می کرد.

دانش آموز جلوگیری جلوگیری از ترک تحصیل ۳۰ دانش آموز                            300x210

دانش آموز

نجف آباد نیوز

اینستاگرام