امسال نیز همانند دو سال گذشته،ساخت و نصب المان های مختلف توسط شهرداری در گوشه و کنار شهر، نوروز نجف آباد را حال و هوایی متفاوت داده است. در ادامه می توانید شاخص ترین المان های نوروزی رونمایی شده در نقاط مختلف شهر را در قالب گزارشی تصویری مشاهده کنید:

امسال نیز همانند دو سال گذشته،ساخت و نصب المان های مختلف توسط شهرداری در گوشه و کنار شهر، نوروز نجف آباد را حال و هوایی متفاوت داده است.

در ادامه می توانید شاخص ترین المان های نوروزی رونمایی شده در نقاط مختلف شهر را در قالب گزارشی تصویری مشاهده کنید: