دیروز سه شنبه پنجم فروردین 98، علی زارع دادستان نجف آباد بعد از صدور دستور تعطیلی اماکن و فروشگاه های غیر ضروری، با همراهی رییس اتاق اصناف، پلیس اماکن و رییس صمت شهرستان در سطح شهر حضور یافت و شخصا بر اجرای دستور صادر شده نظارت کرد.

حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم

دیروز سه شنبه پنجم فروردین ۹۸، علی زارع دادستان نجف آباد بعد از صدور دستور تعطیلی اماکن و فروشگاه های غیر ضروری، با همراهی رییس اتاق اصناف، پلیس اماکن و رییس صمت شهرستان در سطح شهر حضور یافت و شخصا بر اجرای دستور صادر شده نظارت کرد.

در طول اجرای این بازدید میدانی که بعد از جلسه ای مشترک شروع شده بود، چندین واحد صنفی شهر نجف آباد پلمپ شدند.

تصاویر و فیلم ها از محسن مرادی خبرنگار ایسنا در نجف آباد+ مهدی لطفی خبرنگار فارس در نجف آباد+ کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار» به نشانی https://t.me/shahrenajafabad

علی زارع دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم        3 1024x681
علی زارع دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x767
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x767
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x768
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x575
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x767
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x575
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x575
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo 2020 03 25 07 32 50 1024x767
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo 2020 03 25 07 32 57 1024x767
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x767
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x767
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x767
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x767
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x575
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo 2020 03 25 07 32 45 1024x767
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo 2020 03 25 07 32 40 1024x767
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم photo                  1024x690
اجرای میدانی دستور دادستان نجف آباد

حضور میدانی دادستان نجف آباد برای اجرای دستورش+تصاویر و فیلم