به دنبال بارندگی شدید دیروز،  باز هم کیفیت پایین ترمیم ترانشه های شبکه فاضلاب، در خیابان شهدا (محدوده دبیرستان علامه) در حالی خود نمایی کرد که از اجرای این بخش از پروژه مدت چندانی نمی گذرد. یکی از شهروندان با ارسال تصاویری از این نشست های متعدد و خطرناک خواستار توجه بیشتر پیمانکاران اجرای شبکه  […]

به دنبال بارندگی شدید دیروز،  باز هم کیفیت پایین ترمیم ترانشه های شبکه فاضلاب، در خیابان شهدا (محدوده دبیرستان علامه) در حالی خود نمایی کرد که از اجرای این بخش از پروژه مدت چندانی نمی گذرد.

یکی از شهروندان با ارسال تصاویری از این نشست های متعدد و خطرناک خواستار توجه بیشتر پیمانکاران اجرای شبکه  فاضلاب به کیفیت ترمیم این ترانشه ها شده است.