«احسان» یکی از مخاطبان با ارسال این تصویر نوشته: با این پولی که بعد از ۱۰سال به عنوان سود سهام عدالت نصیبم شد، ۵تا فلافل خریدم. یکی دیگر از مخاطبان نیز اعلام کرده که قصد دارد خود را بازنشسته کند زیرا با سودی که از سهام عدالت گرفته، از لحاظ اقتصادی بی نیاز شده است.

«احسان» یکی از مخاطبان با ارسال این تصویر نوشته: با این پولی که بعد از ۱۰سال به عنوان سود سهام عدالت نصیبم شد، ۵تا فلافل خریدم.

یکی دیگر از مخاطبان نیز اعلام کرده که قصد دارد خود را بازنشسته کند زیرا با سودی که از سهام عدالت گرفته، از لحاظ اقتصادی بی نیاز شده است.

خرید 5فلافل با سود سهام عدالت خرید 5فلافل با سود سهام عدالت                     300x169