خرید هزار تن گندم در نجف آباد
خرید هزار تن گندم در نجف آباد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان، در سال جاری بیش از 710 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کاشت گندم آبی اختصاص داده شده که از این سطح، 3هزار و 220 تن گندم برداشت شده است.

خرید هزار تن گندم در نجف آباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان، در سال جاری بیش از ۷۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کاشت گندم آبی اختصاص داده شده که از این سطح، ۳هزار و ۲۲۰ تن گندم برداشت شده است.

از این میزان گندم، ۵۸۵تن گندم گواهی شده از مزارع تکثیر بذری و ۵۷۰ تن نیز از تولید کنندگان شهرستان به صورت تضمینی خریداری شده است.

گندم

گندم

خرید هزار تن گندم در نجف آباد