«پالونیا» درختی است که به دلیل سرعت رشد بالا و بازدهی زیاد برگ ها و چوب آن به «درخت ثروت» مشهور شده ولی همین درخت خطراتی هم دارد که مهمترین آن جلوگیری از رویش های جدید است.

خطر «پالونیا» برای خدمت

«پالونیا» درختی است که به دلیل سرعت رشد بالا و بازدهی زیاد برگ ها و چوب آن به «درخت ثروت» مشهور شده ولی همین درخت خطراتی هم دارد که مهمترین آن جلوگیری از رویش های جدید است.

این درخت که اصالتی چینی دارد و جزء گونه های مهاجم محسوب می شود، در برخی نقاط کشور هم توسعه پیدا کرده و به اعتقاد برخی کارشناسان در حال تبدیل به یک آفت مهم است.

در این میان برخی افراد عملکردی مشابه با پالونیا دارند و چنان در طول این سال ها ریشه دوانده اند که اجازه هیچ رویش جدیدی را در اطراف خود نمی دهند. از این نمونه ها هم در اصلاح طلبان می شود پیدا کرد و هم در اصولگرایان و یا دیگر گرایش ها و عناوین سیاسی.

این خاصیت، جایگاه هم نمی شناسد. گاهی یک خادم مسجد اجازه کار به جوان ترها نمی دهد و گاهی یک مدیر رده بالا یا چهره سیاسی سرشناس مجالی برای ظهور و بروز دیگران فراهم نمی کند.

از نظر این گروه، هر کس با آن ها نباشد و جلوی شان کرنش و تعظیم نکند، دشمن خونی است و مستحق هر نوع تهمت و برچسب. با بد اخلاقی تمام، از هر حربه ای برای بدنام کردن او استفاده کرده و چنان او را آماج انواع افتراها قرار می دهند که هیچ کس جرات عرض اندام در برابرشان را پیدا نکند.

البته با وجود تمامی این تلاش ها، ایران اسلامی در سال های اخیر شاهد رویش های بسیار درخشان و امیدوار کننده ای بوده و در آینده نیز خواهد بود.

درخت پالونیا خطر «پالونیا» برای خدمت خطر «پالونیا» برای خدمت                                     7 300x225

درخت پالونیا

درخت پالونیا خطر «پالونیا» برای خدمت خطر «پالونیا» برای خدمت                                     6 300x225

درخت پالونیا

خطر «پالونیا» برای خدمت