پرستاران با توجه به ۱۷۵ ساعت کار موظفی به جز بهره وری، گذراندن شیفت های طولانی، اضافه کار اجباری و کمبود نیروی پرستاری نمی توانند استراحت کافی داشته باشند و یا زمانی را به خانواده خود اختصاص دهند.

خواب را از پرستار گرفته اند

پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری: محمد رضا بیریائی رئیس نظام پرستاری نجف آباد گفت: فشار کاری و مشکلات خانوادگی سبب شده که پرستاران نتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.

وی از انباشته شدن مشکلات متعدد این جامعه طی سال های اخیر خبر داد و گفت:با توجه به پستهای سازمانی خالی و عدم جذب نیرو و خروج بدون جایگزینی نیروهای بازنشسته، مشکلات موجود افزایش هم پیدا خواهد کرد.  می‌توان  ۱۰ هزار کمک پرستاری که وزارت بهداشت تربیت کرده  را  وارد بازار کارکرد تا بار اضافی از دوش پرستاران برداشته شود.

بیریایی مدیر نظام پرستاری خواب را از پرستار گرفته اند خواب را از پرستار گرفته اند                300x281

بیریایی مدیر نظام پرستاری

خواب را از پرستار گرفته اند