درد سرطان مثانه را نتوانست تحمل کند و خود را از طبقه دوم بیمارستان ثریا در اصفهان پرت کرد پایین. وقتی پسر کوچکش را دید، مرد.

خودکشی بیمار نجف آبادی در اصفهان

درد سرطان مثانه را نتوانست تحمل کند و خود را از طبقه دوم بیمارستان ثریا در اصفهان پرت کرد پایین. وقتی پسر کوچکش را دید، مرد.

شفا آنلاین: عباس محمودی ساکن نجف آباد، سرطان مثانه اش را در بیمارستان ثریا در اصفهان عمل کرد و بعد از دو ماه بستری شدن به خانه برگشت ولی چند روز بعد دوباره بیماری هم برگشت و عباس راهی بیمارستان شد.

زخم این بیمار عفونی شده و درد امانش را بریده بود. ناله های شدید او مانع از خواب و استراحت دیگر بیماران می شد تا جایی که بقیه شروع کردند به اعتراض. اعتراض ها در کنار درد شدید، این بیمار را مجبور می کند خود را از طبقه دوم پرت کند پایین.

عباس زنده مانده و دوباره بستری می شود. به دکترش می گوید: بکشیدم تا خلاص شوم. هشت تا بچه ام را با خون دل بزرگ کرده ام و هر کدام برای خودش کسی شده  ولی الآن که نیازشان دارم، می ترسند بیاند عیادت که نکنه مجبور شوند پرستاری ام را بکنند.

شب آخر، عباس فقط ناله می کرد و «تقی» کوچکترین پسرش را صدا می زد. وقتی مرد که پسرش بوسیدش.

(این خبر را روزنامه کیهان در صفحه حوادث دهه ۴۰ و ۵۰ خود منتشر کرده بود.)

بیمارستان خودکشی بیمار نجف آبادی در اصفهان خودکشی بیمار نجف آبادی در اصفهان                    300x181

بیمارستان

خودکشی بیمار نجف آبادی در اصفهان