مراتع نجف آباد جوابگوی دام های موجود در این عرصه نیست اصفهان – ایرنا – رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نجف‌آباد گفت :مراتع شهرستان برای ۴۰ هزاررأس دام جوابگو است ولی اکنون بیش از ۶۵ هزار واحد دامی در این عرصه تعلیف می شوند. سعید موحدی روز چهارشنبه درگفت و گوبا خبرنگارایرنا وسعت شهرستان نجف‌آباد […]

مراتع نجف آباد جوابگوی دام های موجود در این عرصه نیست

اصفهان – ایرنا – رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نجف‌آباد گفت :مراتع شهرستان برای ۴۰ هزاررأس دام جوابگو است ولی اکنون بیش از ۶۵ هزار واحد دامی در این عرصه تعلیف می شوند.

سعید موحدی روز چهارشنبه درگفت و گوبا خبرنگارایرنا وسعت شهرستان نجف‌آباد را ۲۸۸ هزار و ۱۳۹ هکتاراعلام کرد وگفت: مراتع قشلاقی وییلاقی شهرستان ۱۶۴ هزارهکتاراست که در قالب ۳۸ عرف تقسیم‌ شده و ۲۸ عرف قشلاقی و بقیه ییلاقی است.
وی پوشش گیاهی مراتع شهرستان را نامناسب خواند و تصریح کرد: کمبود بارندگی وعدم پوشش گیاهی مناسب و چرای بی‌رویه دام‌ها باعث تخریب مراتع شهرستان شده است.