دانشکده غیر انتفاعی پرستاری نیاز داریم
دانشکده غیر انتفاعی پرستاری نیاز داریم

پرستار نیوز: رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری نجف آباد راه اندازی دانشکده غیرانتفاعی را گزینه مناسب برای جبران کمبود پرستار دانست و گفت: این گزینه مناسب تر از تربیت بیمارستانی پرستار است. محمدرضا بی ریایی با بیان این که حتی پذیرش دانشجو برای دانشکده های غیر انتفاعی باید از طریق کنکور سراسری باشد، افزود: استفاده از […]

پرستار نیوز: رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری نجف آباد راه اندازی دانشکده غیرانتفاعی را گزینه مناسب برای جبران کمبود پرستار دانست و گفت: این گزینه مناسب تر از تربیت بیمارستانی پرستار است.

محمدرضا بی ریایی با بیان این که حتی پذیرش دانشجو برای دانشکده های غیر انتفاعی باید از طریق کنکور سراسری باشد، افزود: استفاده از ظرفیت بیمارستان ها برای تربیت پرستار سطح علمی و آکادمیک حرفه پرستاری را کاهش می دهد و محیط های بیمارستانی شرایط مناسب برای آموزش را ندارند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری نجف آباد خاطر نشان کرد: به هر صورت کمبود پرستار آکادمیک وجود دارد با توجه به سالمند شدن جمعیت کشور و افزایش نیاز بهخدمات پرستاری باید این کمبود به نحوی جبران شود.